Deklaracja dostępności

Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych prowadzi stronę podmiotową BIP korzystając z bezpłatnej platformy w ramach wykupionej usługi hostingowej.
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych: http://zup-ornontowice.pl/bip

Data publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2020-08-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Może się zdarzyć, iż zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie będą dostępne cyfrowo, z uwagi na ich obszerność i użyte oprogramowanie do ich stworzenia,
• Mechanizm funkcjonowania strony nie posiada funkcjonalności zmiany wielkości czcionki oraz włączenia trybu dużego kotrastu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Lilianna Lenczowska,
adres mailowy: zup@zup-ornontowice.pl, numer telefonu 32-336-13-38

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.
Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
• sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Siedziba Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 7. Wejście do siedziby znajduje się od strony wewnętrznego placu w głębi podwórza. Wejście zabezpieczone jest barierkami.
Siedziba nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych; nie posiada podjazdu ani windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W lokalu Zakładu brak jest toalety dostosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zakład nie dysponuje własnym parkingiem. Interesanci korzystają z ogólnodostępnego parkingu w centrum gminy. Na parkingu tym są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu Zakładu nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem z powodów sanitarnych.
Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Zakładu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 32-336-13-38.

Do osób doświadczających trudności w komunikowaniu się:

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:
1. Załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej - może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
2. Kontaktu z Zakładem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:
• korzystanie z poczty elektronicznej: zup@zup-ornontowice.pl
• korzystania ze stron internetowych spełniających standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego - Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku, który znajduje się w załączniku.
Wypełniony formularz zgłoszenia można złożyć jedną z wybranych metod:
• osobiście w siedzibie Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych, w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00
• listownie na adres: Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych, ul. Zwycięstwa 7, 43-178 Ornontowice,
• pocztą elektroniczną na adres: zup@zup-ornontowice.pl.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Zakład zobowiązany jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z Zakładem.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacja wytworzona przez: Administrator
Informacja wprowadzona do BIP przez: Administrator
Data i czas wytworzenia informacji: 2020-09-29 14:58:22

Karty podstawowe