DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach jako jednostka budżetowa gminy Ornontowice utworzona w celu realizacji zadań w zakresie żywienia zbiorowego dla placówek oświatowych Gminy prowadzi działalność od 01 sierpnia 2000r.

Zadaniami statutowymi Zakładu jest żywienie zbiorowe dla uczniów i wychowanków placówek oświatowych na terenie Gminy Ornontowice oraz inne usługi żywieniowe zlecone przez jednostki organizacyjne Urzędu Gminy w ramach pomocy socjalno-bytowej.

Racjonalne odżywianie to przemyślany, rozsądny sposób odżywiania, pozwalający na osiągnięcie przez dzieci pełnego rozwoju psychosomatycznego oraz utrzymanie organizmu w zdrowiu i maksymalnej sprawności. Polega na regularnym dostarczaniu odpowiednich do wieku , płci, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej ilości energii oraz składników odżywczych w postaci prawidłowo przygotowanych i zestawionych dań i posiłków złożonych z różnorodnych produktów i w ilościach wynikających z zapotrzebowania organizmu dla jego prawidłowego funkcjonowania w naturalnych warunkach życia.
Racjonalne żywienia wymaga zbilansowania energii, tzn. utrzymania równowagi między ilością energii dostarczanej z pokarmem a jej wydatkowaniem.
Racjonalne żywienie dzieci i młodzieży szkolnej jest sprawą istotną, a odpowiedzialność za nie ponoszą nie tylko rodzice, ale również szkoła oraz państwo. Kwestia żywienia uczniów jako działalności możliwej do prowadzenia w formie stołówki szkolnej, poświęcony jest Przepis art. 67 a Ustawy o Systemie Oświaty, który wiąże tego rodzaju działalność z zadaniami opiekuńczymi szkoły , w tym ze wspieraniem prawidłowego rozwoju uczniów.
Z kolei zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego posiłków nakłada na pracowników Zakładu dodatkowe obowiązki spełnienia wymogów prawa w aspekcie realizacji wymagań sanitarno – higienicznych.

Formalny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i przygotowywanych posiłków reguluje nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiej, a także Ustawa z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności i żywienia. Jednym z najistotniejszych działań wpływających na zapewnienie tego bezpieczeństwa jest prowadzona przez Zakład szeroko rozumiana higiena żywności realizowana w zasadach Dobrej Praktyki Higienicznej /GHP/ i Dobrej Praktyki Produkcyjnej /GMP/ oraz systemie HACCP.

Kadra pracowników Zakładu ma wysoką samoświadomość odpowiedzialności za stan zdrowotny najmłodszego pokolenia oraz dzieci i młodzieży. W naszej pracy codziennie towarzyszy nam świadomość możliwości wywarcia pozytywnego wpływu na zdrowie młodego pokolenia Wysoka kultura kulinarna przekładająca się na naszą codzienną pracę, nie przetworzone rodzime surowce, zrobione od podstaw swoje wyroby - utwierdzają nas w przekonaniu o prawidłowym i zdrowym żywieniu.

Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych prowadzi działalność statutową w dwunastoosobowym składzie tj. kierownik, główny księgowy, dwóch kucharzy, dietetyk, starszy intendent , dwóch sprzedawców i cztery pomoce kuchenne.


Informacja wytworzona przez: Administrator
Informacja wprowadzona do BIP przez: Administrator
Data i czas wytworzenia informacji: 2014-06-08 18:58:01